Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021

 

18.11.2021
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА 

за изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

 

05.11.2021

Изх. № 2014/05.11.2021 г.

ПОКАНА

ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ

 ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 46-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ:

ПАРТИЯ  „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС“

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“

ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

КОАЛИЦИЯ „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“

П О К А Н А

        Относно: провеждане на Консултации за определяне състав  на ПОДВИЖНА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ на територията на Община Ценово за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители  на 14 ноември 2021 г. за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето.

      УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

На 10 ноември 2021 г. (сряда) от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Ценово,  находяща се на трети етаж на административната сграда, ул. „Цар Освободител“ №66, с. Ценово ще се проведат консултации за състав на Подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/  за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и народни представители  на 14.11.2021 г., за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето. 

На основание  Решение №831-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на Централната избирателна комисия, каня представителите на  парламентарно представените  партии и коалиции от 46-ото Народно събрание.

            В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

            Във връзка с назначаване на ПСИК при провеждане на консултациите, участващите партии и коалиции е необходимо да представите следните документи:

а) писмено предложение за състав на ПСИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на ПСИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 02.09.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 46-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състав на ПСИК, когато правомощията на член на ПСИК се прекратят предсрочно или когато член на ПСИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

За проведените консултации се съставя протокол.         

        Изискуемите по Изборния кодекс горепосочени документи остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до РИК – град Русе  

С уважение, 

Д-Р ПЕТЪР ПЕТРО / п/
Кмет на Община Ценово

 

05.11.2021

Съобщение на Пресцентъра на МВР 

Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България и за Народно събрание на 14.11.2021 г.  предоставяме копия от образците на удостоверения, които ще бъдат издавани на гражданите, за да упражнят правото си на глас.

- Образци на удостоверения. 

 

02.11.2021 
- Заповед за образуване на подвижна избирателна секция на територията на Община Ценово.   

 

02.11.2021
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
 
за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

29.10.2021

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

По повод предстоящите избори за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Централната избирателна комисия изработи 3 броя видео клипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите.

Видео клиповете могат да бъдат споделяни свободно и са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел „Разяснителна кампания“:  https://www.cik.bg/bg/pvr-ns14.11.2021/campaign/video 

Линк  и към симулатора на машинно гласуване, който също е публикуван на интернет страницата на ЦИК: https://www.cik.bg/suemg_14.11.2021/

Печатния плакат на Разяснителната кампания >>

 

 

12.10.2021
Заповед на кмета на общината за определяне на местата за поставяне на агитационни материали.   

 

06.10.2021

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми избиратели,

      Във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14 ноември 2021 година общинска администрация Ценово  уведомява:

-   Съгласно чл. 36, ал.1, ал.3 и ал.4 от Изборния кодекс избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес със заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник по настоящ адрес в срок до 30.10.2021 година – Приложение №30-ПВР/НС.

- Съгласно чл.37, ал.1 от Изборния кодекс избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато е направено своевременно искане по чл.36 от Изборния кодекс до кмета на общината, кметството или кметския наместник в срок до 30.10.2021 година или в срок до 08.11.2021 година при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК - Приложение №39-ПВР/НС.

-  Съгласно чл.43, ал.1 всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник в срок до 06.11.2021 година – Приложение №26-ПВР/НС.

-  Съгласно чл. 39, ал. 2 - 6 и чл.252, ал.2 и чл.315 от Изборния кодекс лицата, вписани в списъка на заличените лица и заличени от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес могат да подадат заявление-декларация за изключването им от списъка на заличените лица до кмета на общината, кметството или кметския наместник. Заявлението трябва да съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува - Приложение № 28-ПВР/НС и Приложение №29-ПВР/НС.

 

01.10.2021

Изх. № 1777/01.10.2021 г.

ПОКАНА          

ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 46-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ:

ПАРТИЯ  „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС“

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“

ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

КОАЛИЦИЯ „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“

 

П О К А Н А

         Относно: провеждане на Консултации за определяне съставите на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ  КОМИСИИ на територията на Община Ценово за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители  на 14 ноември 2021 г.

      УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

          На 06 октомври 2021 г. (сряда) от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Ценово, находяща се на трети етаж на административната сграда, ул. „Цар Освободител“ №66, с. Ценово ще се проведат консултации за съставите на Секционни избирателни комисии /СИК/  за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и народни представители  на 14.11.2021 г. 

         На основание  Решение №644-ПВР/НС от 29 септември 2021 г. на Централната избирателна комисия и чл. 91 от Изборния кодекс (ИК), каня представителите на  парламентарно представените  партии и коалиции от 46-ото Народно събрание.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

            Във връзка с назначаване на СИК при провеждане на консултациите, участващите партии и коалиции е необходимо да представите следните документи:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 02.09.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 46-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

За проведените консултации се съставя протокол.         

        Изискуемите по Изборния кодекс горепосочени документи остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до РИК – град Русе  

С уважение,
Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ /п/
Кмет на Община Ценово

 

 

30.09.2021
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
 
за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

24.09.2021
- Заповед за обявяване на местата на избирателни списъци по населени места.  
- Заповед за образуване на избирателни секции на територията на Община Ценово.